Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 2017 KÖYDES Projesi kapsamında Toplam 294.000 m2 2. kat asfalt atımının yanında 35.000 m2 6 lık kilit parke taşı alımı ile ilgili  2 adet ihale ilanı haberin devamındadır.
İHALE İLANI - 1


T.C.
ALMUS KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/6
2017 Yılı İl özel İdaresi kaynaklı 2.kat asfalt kaplama yapım işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
 
 
 
a) Adresi
:
Almus Kaymakamlığı Almus Tokat
 
b) Telefon ve faks numarası
:
0 356 411 30 01 – 0356 411 31 26
 
c) Elektronik Posta Adresi
:
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
 
a) Niteliği, türü ve miktarı :
 
:
Yol yapım işi
 
105.000 m2 Almus-Çevreli-Ormandibi yolu (7 m genişliğinde 15 km uzunluğunda) 2.kat asfalt kaplama,
189.000 m2 Almus Cihet köprüsü-Kolköy grup yolu (7 m genişliğinde 27 km uzunluğunda) 2.kat asfalt kaplama,
b) Yapılacağı yer
:
 
2. maddenin (a) bendine belirtilen yollar.
 
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde yer teslimi ile birlikte
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 60 Takvim Günü
d) Doküman satış bedeli
:
500 TL
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Almus Kaymakamlığı Makam Odası
b) Tarihi ve saati
:
15/05/2017 Pazartesi günü saat:11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.                                                                                         ,
4.1.6. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2’nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.
(Nakit teminatlar Birliğin Almus Ziraat Bankası’nda bulunan TR97 0001 0005 3811 7282 8050 01 no’lu hesabına yatırılacaktır.)
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9. İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin  en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği; idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.
4.1.10. Teklif dokümanı satın alındığına dair belge.
4.1.11. Yüklenici iş sahasında 1 adet inşaat mühendisi ve 1 adet İnşaat Teknikeri veya topograf  bulundurmak zorundadır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. 
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile tüm işlerin toplam bedeli üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
9- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığı’na ihale günü olan 15/05/2017 Pazertesi günü saat:11:00 kadar verilecektir.
10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2’nci teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 11:00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez. İstekliler her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Birlik; 2886 sayılı ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup,  ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 

MAKİNA VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN BELGELER.
İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen makine ve teçhizatın temin edilmesi gerekmektedir. Araçların ihale katılımcılarının kendine ait ruhsatlı veya faturalı araçları olması gerekmekte olup, ihale dosyasında bulundurması şarttır. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı olarak fesih edilecektir.
Makine ve Araç Adı
Adedi
Kapasitesi
Damperli-Damtıraklı-Kamyon
10 Adet
10 ton ve yukarısı
Demir bandajlı vibrasyonlu silindir
1 Adet
8 ton ve yukarısı
Lastik tekerlekli yükleyici (loder)
1 Adet
8 ton ve yukarısı
Lastik tekerlekli silindir
2 Adet
8 ton ve yukarısı
Arasöz
1 Adet
5 ton ve yukarısı
Greyder
1 Adet
80 Hp den büyük
Figüre Makinası
1 Adet
 
Distribütör
1 Adet
10 ton ve yukarısı
Roley tank
1 Adet
12 ton ve yukarısı
Asfalt kazanı
1 Adet
 
Asfalt süpürgesi
1 Adet
 
Brülör
1 Adet
 
Mıcır yıkama eleği
1 Adet
 
 
 
KOŞULLAR:
 • İş bitimi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra teknik elemanlarca yapılacak ölçümler ve raporlar sonucunda olumluysa, ortaya çıkacak metrajlar doğrultusunda ödeme yapılacaktır.
 • Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait olacaktır.
 • İş ve işyerinde çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.
 • Fiyat farkı ödenmeyecektir.
 • İlanda anlaşılmayan konularla ilgili Birlik mühendisi ve yetkililerinden açıklayıcı bilgi alınabilecektir.
 • Aşağıda açıklanmış olan maddeyi İdaremiz tek taraflı olarak uygulayıp uygulamamakta serbesttir.
 • Verilen teklifler arasından ihale anında ihale komisyonu kararı doğrultusunda bir kereliğe mahsus olmak üzere yüklenici ile pazarlık yapılarak, ekonomik açıdan en uygun yüklenici seçimi yapılabilecektir.
 • Levha ve Trafik İşaretleri: Levhalama ve trafik işretleri yüklenici tarafından; Köy yolu projeleri kapsamında köy yerleşim yerlerinin isim, kilometre ve rakım bilgilerini içeren levhalama yapılır. Trafik güvenliği açısından risk taşıyan yollarda öncelikli olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapım sahasındaki yetkili şube müdürlüğünün koordinasyonunda; Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği İşaretleme Şubesi Müdürlüğü’nce 2015 yılında basımı ve dağıtımı yapılan “ Trafik İşaretleri Elkitabı”ndaki talimatlar doğrultusunda asfalt ve stabilize yollarda trafik güvenliğine ilişkin yatay ve dikey işaretler ile levhalar yol üzerinde tatbik edilecektir.  Yol işinin bitiminde gerekli levhalama ve işaretlemeler yüklenici tarafından aynı usule uygun olarak yerine getirilecektir.
 
DİĞER HUSUSLAR:
1. Birliğimiz gerekli gördüğü halde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek sureti ile isteklilere bildirilir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
2. İdaremizce yapılan, Olağanüstü hal kapsamında ihaleye katılan firma ve kişilerin güvenlik araştırmaları yapılacak olup, Terör örgütü (FETÖ/PDY / vb.) bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar 4734 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
3.İhale tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilemeyen, ihale üzerinde kalan, sözleşme öncesi güvenlik araştırması yapılan ve (FETÖ/PDY / vb.) örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen firma ve kişilerle sözleşme imzalanmayacak ve teminatları gelir kaydedilecektir.
4.Kurumumuzla sözleşme imzalayan firma ve kişilerden, sözleşeme imzalandıktan sonra herhangi bir şekilde (FETÖ/PDY / vb.) terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilen sözleşmeleri feshedilerek kesin teminatları gelir kaydedilecektir.

UYGULAMA ESASLARI:
 
 • İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli dokümandaki belgeler esas alınarak ve idaremiz teknik elemanlarının teknik görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 • Teknik elemanlarımız işi her aşamasında denetim yapacak, işi alan firma yapacağı işin her safhasına başlamadan teknik elemanla görüşecektir.  
 
 
                                                                                   Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                                                                            Başkanlığı
 
 
İHALE İLANI - 2


T.C.
ALMUS KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İhale Kayıt Numarası : 2017/7
2017 Yılı İl Özel İdaresi kaynaklı ödenek ile köylerimize  6’lık kilitli beton parke taşı alımı Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi
Almus Kaymakamlığı Almus Tokat
b) Telefon ve faks numarası
0 356 411 30 01 – 0356 411 31 26
c) Elektronik Posta Adresi
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 
2-İhale konusu iş
 
Mal alımı
a) Niteliği, türü ve miktarı
32 köye 35.000 m2 6’lık beton kilitli parke taşı alımı.
b) Yapılacağı yer
Almus’un 32 Köyü
c) İşe başlama tarihi
Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde yer teslimi ile birlikte
ç) İşin süresi
Yer tesliminden itibaren 90 Takvim Günü
d) Doküman satış bedeli
500 TL
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Almus Kaymakamlığı Makam Odası
b) Tarihi ve saati
:
15/05/2017 Pazartesi günü saat:10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.                                                                                         ,
4.1.6. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2’nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.
(Nakit teminatlar Birliğin Almus Ziraat Bankası’nda bulunan TR97 0001 0005 3811 7282 8050 01 no’lu hesabına yatırılacaktır.)
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9. İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin  en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 60’si oranında denetlediği veyahut yönettiği; idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.
4.1.10. Teklif dokümanı satın alındığına dair belge.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. 
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile tüm işlerin toplam bedeli üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
9- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığı’na ihale günü olan 15/05/2017 Pazertesi günü saat:10:00 kadar verilecektir.
10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2’nci teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 10:00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez. İstekliler her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Birlik; 2886 sayılı ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup,  ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
KOŞULLAR:
 • İş bitimi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra teknik elemanlarca yaptırılacak analizler ve ölçümler sonucunda olumluysa, ortaya çıkacak muayene ve kabul sonrasında ödeme yapılacaktır.
 • Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait olacaktır.
 • İş ve işyerinde çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.
 • Fiyat farkı ödenmeyecektir.
 • İlanda anlaşılmayan konularla ilgili Birlik Müdürü ve yetkililerinden açıklayıcı bilgi alınabilecektir.
 • Verilen teklifler arasından ihale anında ihale komisyonu kararı doğrultusunda bir kereliğe mahsus olmak üzere yüklenici ile pazarlık yapılarak, ekonomik açıdan en uygun yüklenici seçimi yapılabilecektir.
 
DİĞER HUSUSLAR:
1. Birliğimiz gerekli gördüğü halde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek sureti ile isteklilere bildirilir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
2. İdaremizce yapılan, Olağanüstü hal kapsamında ihaleye katılan firma ve kişilerin güvenlik araştırmaları yapılacak olup, Terör örgütü (FETÖ/PDY / vb.) bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar 4734 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
3.İhale tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilemeyen, ihale üzerinde kalan, sözleşme öncesi güvenlik araştırması yapılan ve (FETÖ/PDY / vb.) örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen firma ve kişilerle sözleşme imzalanmayacak ve teminatları gelir kaydedilecektir.
4.Kurumumuzla sözleşme imzalayan firma ve kişilerden, sözleşeme imzalandıktan sonra herhangi bir şekilde (FETÖ/PDY / vb.) terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilen sözleşmeleri feshedilerek kesin teminatları gelir kaydedilecektir.

UYGULAMA ESASLARI:
 
 • İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli dokümandaki belgeler esas alınarak ve idaremiz teknik elemanlarının teknik görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 • Teknik elemanlarımız işi her aşamasında denetim yapacak, işi alan firma yapacağı işin her safhasına başlamadan teknik elemanla görüşecektir.  
 
 
                                                                                                         Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 

Ziyaretçilerimiz

Bugün 26

Dün 54

Bu Hafta 428

Bu Ay 806

Toplam 123287

 

 

VEFAT HABERLERİ (Hasan Emlek)

İlçemiz halkından merhum Hasan Hüseyin Emlek 'in oğlu, Emre ve Alperen Emlak'in babası Almus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Hasan Hüseyin tedavi için bulunduğu Tokat'ta 01 Haziran 2020 günü vefat etti. Merhumun cenazesi 02 Haziran 2020 günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazı ardından Almus'ta toprağa verilecek. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Devamını oku...
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive